Toogler

Slider

Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu FPEDAS

Oznámenie o verejnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 o 08.30 hod. on-line formou prostredníctvom MS Teams. Program rokovania:

 1. Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023.
 2. Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS.
 3. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI.
 4. Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021 s ohľadom na fakt, že bol dňa 28.6.2021 prijatý AS UNIZA celouniverzitný Študijný poriadok- Smernica č. 209 -Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline, ktorý plne reflektuje požiadavky FPEDAS a všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky.
 5. Rôzne.

odkaz na rokovanie

Účasť na konferencii SME

Dňa 18.5.2021 sa prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. zúčastnil online diskusie v rámci konferencie SME.

https://smekonferencie.sk/podujatie/smart-energetika-2021/

Oznámenie o konaní prednášky

Dekan FPEDAS UNIZA oznamuje, že sa prezenčne a súčasne prostredníctvom MS Teams uskutoční v zasadacej miestnosti Fakulty PEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, č.d. BF 009 (suterén), ul. Univerzitná 8215, Žilina dňa 20. mája 2021 verejná obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška:

 • 9.00 hod. Ing. Eriky Loučanovej, PhD., zamestnankyne Katedry marketingu, obchodu a svetového lesníctva, Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky.
  Názov habilitačnej práce:
  Inovácie v koncepcii trvalo udržateľného rozvoja
  Názov habilitačnej prednášky:
  Ekologické inovácie ako faktora trvalo udržateľného rozvoja
 • 10.30 hod. Ing. Petra Blaha, PhD., zamestnanca Katedry bakalářského studia, Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania doprava.
  Názov habilitačnej práce:
  Riadenie kapacity železničných tratí pre osobnú a nákladnú dopravu
  Názov habilitačnej prednášky:
  Definovanie výhľadovej kapacity v kontexte infraštruktúrnych opatrení v železničnej doprave

Workshop - Stratégie rozvoja regionálnych letísk

Napriek súčasnej pandemickej situácii sa dňa 26. marca 2021 prostredníctvom aplikácie MS Teams v online priestore Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry leteckej dopravy uskutočnil workshop „Stratégie rozvoja regionálnych letísk“, kde boli prezentované výsledky projektu VEGA 1/0624/18 Modely podnikania regionálnych letísk v kontexte dopravnej politiky štátu a Európskej únie za účasti manažmentu letísk, reprezentantov leteckých spoločností, štátnej správy a študentov. 16 vedeckých príspevkov poukazovalo na súčasnú situáciu v civilnom letectve, stav regionálnych letísk v kontexte legislatívy EÚ a dopravnej politiky jednotlivých štátov, ale aj dopadov pandémie COVID 19 na tento sektor. Výstupy tohto workshopu ako aj projektu môžu slúžiť aj manažmentom letísk na zefektívnenie komunikácie a uľahčenie pozície pri rokovaniach, ktoré sa týkajú preukázateľnosti potreby podpory regionálnych letísk a ich relevantných pozitívnych dopadov na hospodárstvo SR a rozvoj cestovného ruchu v SR. Výsledky by mali byť súčasťou chýbajúceho komplexného strategického plánu rozvoja civilného letectva v SR a sú nutné pre zásadnú zmenu postoja k leteckej politike SR. Výsledky výskumu sú zároveň využiteľné vo vzdelávaní - inovácia predmetov letecké právne normy a ekonomika leteckých podnikov 1. Zmena biznis modelu regionálnych letísk v SR môže byť kritickým faktorom pre exploatáciu potenciálu aktívneho cestovného ruchu s následnými celospoločenskými dosahmi pre rozvoj ekonomiky SR, čo bude mimoriadne aktuálne po prekonaní krízy vyvolanej pandémiou COVID-19, ktorá je najhlbšia akú kedy civilné letectvo zažilo a odstránenie jej následkov s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí aj štrukturálne zmeny na trhu leteckej dopravy ako takej.

Fakulta získala projekt z operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov zareagovala na výzvu v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19. Výsledkom je schválený projekt s názvom „Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19“.

bližšie informácie

Oznamy pre študentov

V prípade nejasností kontaktujte:
studref@fpedas.uniza.sk
+421 41 513 3053/3054/3055/3056

Možnosť absolvovať štipendijnú prax - Schaeffler Kysuce

Vážení študenti,
Spoločnosť Schaeffler Kysuce Vám  ponúka možnosť absolvovať štipendijnú prax na zaujímavých postoch.
Všetky aktuálne dostupné ponuky platenej stáže pre študentov v inžinierskom stupni sú k dispozícii na stránke Schaeffler Kysuce - štipendijná prax 2021/2022
Prihlásiť sa na stáž je možné do 6.8.2021.

Systém objednávania a odovzdávania záverečných prác v r. 2021

EDIS - systém spracovania záverečných prác

Študenti, pozor!!!

Venujte pozornosť novému príkazu rektora UNIZA k organizácii letného semestra (práci a pobytu na univerzite) v akademickom roku 2020/2021.

Príkaz rektora č. 4/2021

Organizácia štúdia počas letného semestra ak. roka 2020/2021 na FPEDAS

Príkaz dekana č. 2/2021

Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské študijné programy v študijných odboroch pre akademický rok 2021/2022. Termín podania prihlášky je do 31.5.2021.

Vypísané témy dizertačných prác a ďalšie informácie

Image

Pripoj sa aj Ty k nám
a pozri, čo Ťa čaká...

Dopravné služby v osobnej doprave

A takto to bolo u nás na Dni otvorených dverí 5. marca 2021

Krátka štatistika

7

KATEDIER

18706

ABSOLVENTOV

26

PROGRAMOV

2043

ŠTUDENTOV

Katedra cestnej a mestskej dopravy, Katedra ekonomiky, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky

Katedra leteckej dopravy, Katedra spojov, Katedra vodnej dopravy

Katedra železničnej dopravy, Dekanát, Výskumné a školiace pracoviská

Kde nás nájdete

Spodné menu

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 513 30 50

fax: +421 41 513 15 27

e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

GPS:
49°12'9.862"N
18°45'19.909"E

IČO: 00397 563
DIČ: 20 20 67 78 24
IČ DPH: SK 20 20 67 78 24
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
SWIFT alebo BIC SWIFT: SPSRSKBAXXX

Zatvoriť