Cookies

Prevádzkovateľ

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, IČO: 0039 7563, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina („FPEDAS UNIZA“) je prevádzkovateľom web stránky https://fpedas.uniza.sk, na ktorej sú využívané cookies.

Cookies a ich použitie

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú cez server webovej stránky do vášho zariadenia (napr. počítač, tablet, mobil), ktorý má prístup na internet. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) predstavujú online identifikátory dotknutej osoby. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 odporúča úpravu povinností prevádzkovateľov webových sídiel v súvislosti s ukladaním cookies. Na Slovensku bola uvedená smernica implementovaná Zákonom NR SR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý v § 55 odseku 5 uvádza, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania.

Cookies pomáhajú efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. UNIZA používa nástroj spoločnosti Google Inc. - Google Analytics, ktorý zaznamenáva prístupy na naše webové stránky. Bez povolenia používať cookies vo vašom prehliadači nie je možné používať web stránky v plnom rozsahu a ich funkcionalita môže byť obmedzená. Každý návštevník webovej stránky má možnosť zablokovať, prípadne vymazať súbory cookies v prehliadači, ktorý používa.

Postupy nastavenia cookies v konkrétnych prehliadačoch

Viac informácií o možnostiach nastavenia cookies nájdete na stránke aboutcookies.org.

Sociálne siete

FPEDAS UNIZA poskytuje na svojich internetových stránkach odkazy na sociálne siete Facebook, Youtube, ktoré sú identifikované príslušnými tlačidlami. Je potrebné oboznámiť sa s ich informáciou o spracúvaní osobných údajov, nakoľko FPEDAS UNIZA nemá nad nimi kontrolu a zodpovednosť.

Informácie o ochrane údajov pre uvedené sociálne siete nájdete na webovej stránke príslušného prevádzkovateľa.

Facebook
(Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA)

YouTube
(YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Charakteristika cookies

We use cookies to improve your experience on our website. You can configure your internet browser settings to disable cookies. More information