International Academy for Quality

Manifest kvality 21. storočia

Kvalita definuje podstatu dobra pre ľudstvo

My, svetová špička, sa spájame, aby sme oživili kvalitu a vplyvom našej práce zvýšili jej uplatnenie vo svete. Pevne veríme, že princípy a postupy, ktoré predstavujú jadro v rámci disciplíny kvality, umožnia organizáciám zmeniť natrvalo spôsob ich práce a spravovať ich záležitosti v prospech ľudstva. Túto moc možno implementovať do všetkých typov organizácií - podnikov, zdravotníctva, školstva, neziskových, sociálnych a humanitárnych organizácií a vlád – ako aj do sŕdc a myslí ľudí. Uvedomujeme si, že kvalita vychádza z dvoch kritických základov, a to vedeckej disciplíny prepojenej so vzájomným rešpektom pre všetky ľudské bytosti.

Rozhodli sme sa v tomto duchu disciplinovane rozvíjať našu odbornosť a zlepšovať kvalitu našich znalostí pre dosiahnutie väčšieho dobra našej globálnej spoločnosti. Prostredníctvom oddaného aplikovania princípov kvality preto umožňujeme ľudstvu prosperovať na zdravej planéte, a tým zvyšujeme kvalitu života pre všetkých. Dosahovanie kvality pre nás znamená, že organizácie spĺňajú a implementujú skryté požiadavky všetkých svojich zainteresovaných strán, pričom nedochádza k narušeniu a poškodzovaniu spoločnosti ani životnému prostrediu. Preto veríme, že kvalita musí byť aplikovaná v záujme zlepšenia ľudstva.

Naše odhodlanie globálne oživiť tento prístup v rámci „Vedenia prostredníctvom kvality“ je popísané v nasledujúcom texte v 10-tich bodov:

  • Prehĺbenie nášho umenia a vedy: prehĺbenie hlbokého poznania v oblasti kvality a rozšírenie umenia a ich následné aplikovanie do všetkých sfér v prospech ľudstva.
  • Nepoškodzovanie: ukotvenie myšlienky nespôsobovať škodu, ale naopak, umocniť dobro v prospech spoločnosti a ekológie planéty a ich následné aplikovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť rámca cieľov na najvyšších úrovniach.
  • Rozšírenie nášho rozsahu: rozšírenie uplatňovania kvality do všetkých geografických oblastí, sektorov, funkčných domén, ako aj podpora menších podnikov.
  • Prekročme za hranice podnikania: podporme vývoj svojich podnikových aplikácií za hranice veľkých podnikových aplikácií, ktoré spôsobujú intenzívne zmeny v riadení vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, životného prostredia a vlády.
  • Venujme pozornosť svojim zákazníkom: povzbuďme všetkých vedúcich daných organizácií k hlavnému cieľu, a to neustálemu uspokojovaniu potrieb svojich zákazníkov, študentov, občanov.
  • Budujme stratégiu kvalitným spôsobom: povzbuďme manažérov k vnímavému prístupu pri stanovení správnej vízie a cieľu, čím by sa zabezpečil súlad so silnými stránkami a príležitosťami v prospech všetkých zainteresovaným strán, a tým predišlo slabým a zraniteľným miestam vo vnútri organizácie.
  • Zapojme každého: stimulujme univerzálnym spôsobom všetkých jednotlivcov v organizácii pri vytváraní vlastníctva zabezpečovaním kvalitnej práce pri neustálom zlepšovaní ako nikdy nekončiaceho procesu.
  • Vytvárajme dôveru a pocit šťastia: povzbuďme organizácie k vytváraniu adekvátneho prostredia, v ktorom všetci zamestnanci získajú pocit istoty prostredníctvom ich skúseností, rastúcich schopností a sebaúcty pri nadobudnutí prosperity, pocitu šťastia, dôvery a vnútornej istoty.
  • Vnesme údaje do každodennej konverzácie: v dnešnej dobe zameranej na množstvo dát, generovať, poskytnúť a interpretovať každému zamestnancovi od členov predstavenstva až po zamestnancov prvej línie, relevantné údaje pri každodennej konverzácii určené k neustálej kontrole a zlepšovaniu.
  • Prijmime nové technológie: plynulé začlenenie kvality do novovznikajúcich digitálnych a biologických sfér, ako aj iných pokročilých technológií.

Autori: N. (Ram) Ramanathan; Dr. Gregory H. Watson

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies