Graduačný rast

Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline má akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 30.10.2015, KA ukončená dňom 12. 11. 2015.

Zoznam doktorandských študijných programov

Habilitačné a inauguračné konanie

Fakulty Žilinskej univerzity v Žiline získali právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v týchto študijných odboroch:

  • odvetvové a prierezové ekonomiky
  • doprava
  • poštové technológie
  • dopravné služby

Kritériá FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor

Udelené tituly „docent“

Rok 2020

Ing. Eva Brumerčíková, PhD.
dopravné služby

Ing. Margaréta Nadányiová, PhD.
ekonomika a manažment podniku

Ing. Katarína Janošková, PhD.
ekonomika a manažment podniku

Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
doprava

Vymenovaní profesori

Rok 2020

doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD.
odvetvové a prierezové ekonomiky

Čestný titul „profesor emeritus“

Zákon o vysokých školách umožňuje rektorovi vysokej školy na návrh vedeckej rady vysokej školy udeliť za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s vysokou školou ako jej riadny profesor a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus“.

Rok 2019

prof. Ing. Karel Havel, CSc.

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies