Čo je to semester a čo skúškové obdobie

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho roka.

Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre - zimný a letný. Presné dátumy začiatku a konca semestra je určený v dokumente Rámcový akademický kalendár.

Skúškové obdobie je časť semestra vyhradeného na vykonanie skúšok zo zapísaných predmetov v danom semestri. Skúškové obdobie je vymedzené na konci semestra a trvá spravidla 6 týždňov počas zimného a 8 týždňov počas letného semestra. Výučba v semestri trvá spravidla 13 týždňov.

Aký je rozdiel medzi denným a externým štúdiom

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Študijný program v oboch formách štúdia sa môže uskutočňovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou.

Denná forma štúdia je charakterizovaná dennou účasťou študenta na vzdelávacích činnostiach. Do 26-tich rokov za študenta denného štúdia rodičia poberajú prídavky a uplatňujú si daňový bonus. Za denného študenta hradí sociálne a zdrovotné poistenie štát.

Externá forma štúdia je charakterizovaná prevažne samostatným štúdiom a konzultáciami. Táto forma štúdia je spoplatnená. V prípade externého študenta do 26 rokov rodičia nemajú nárok na prídavky a daňový bonus. Externý študent si platí sociálne a zdravotné poistenie sám.

Čo je to kreditový systém

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme.

Kredity sú číselné hodnoty priradené jednotlivým predmetom študijného programu. Vyjadrujú množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie.

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

Na koho sa obrátiť

Referát pre vzdelávanie

Ing. Dagmara Brosová
tel.: +421/41/513 30 56
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Mácová
tel.: +421/41/513 30 55
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Mária Ďurišová
tel.: +421/41/513 30 53
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Bc. Katarína Srogoňová
tel.: +421/41/513 30 54
e-mail: studref@fpedas.uniza.sk

Pre zlepšenie našich web stránok používame cookies. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením Vášho prehliadača. Informácie i cookies